Saturday, September 24, 2016

Wei chi champions of China, 2014

Piao Wenyao, Fan Tingyu, Jiang Weijie, Mi Yuting, Shi Yue, Tuo Jiaxi, Zhou Ruiyang, Chen Yaoye, Tang Weixing. The front row players (more senior ones) are: Kong Jie, Luo Xihe, Ma Xiaochun, Yu Bin, Chang Hao, Gu Li. W

No comments:

Post a Comment